Przewodnik po finansowaniu faktur

Finansowanie faktur – jest to narzędzie do zarządzania płynnością poprzez sprzedaż należności. Finansowanie faktur ułatwia dostęp do kapitału obrotowego, umożliwia terminowe finansowanie bieżącego cyklu, a także otwiera możliwości dla inwestycji i rozwoju.

Faktury mogą być finansowane na różne sposoby: faktoring, dyskontowanie faktur, finansowanie należności, faktoring z inicjatywy nabywcy, faktoring odwrotny, mechanizm rabatów dynamicznych, itp. Jak je rozróżnić?

Wszystkie rozwiązania w zakresie finansowania faktur należą do grupy technik Supply Chain Finance (SCF). Aby zrozumieć te instrumenty, należy odróżnić ich główne cechy:

  • Kto jest inicjatorem sprzedaży tj dostawca czy nabywca, jak się odbywa wymiana danych między nabywcami, dostawcami i bankiem;
  • W niektórych przypadkach, finansowanie jest udzielane dostawcom bez regresu (dyskontowanie należności), natomiast w innych przypadkach faktury są podstawą pożyczki/ produktem kredytowym, wtedy ryzyko pozostaje po stronie dostawcy;
  • W finansowaniu faktur, opłaty są zazwyczaj oparte na metodzie dyskontowania – koszt finansowania jest odliczany od kwoty faktury zgodnie z przewidywanym okresem finansowania, a nie jest dodawany jako opłata odsetkowa do kwoty pożyczki.

Poniżej znajduje się krótki przewodnik po technikach, zwykle używanych do zarządzania kapitałem obrotowym w bieżących relacjach nabywca-dostawca, jednak należy brać pod uwagę, że również wiele innych instrumentów jest wykorzystywanych w finansowaniu międzynarodowego handlu. Klasyfikacja zaproponowana przez Global Supply Chain Finance Forum dostarcza więcej informacji na temat całej rodziny produktów.

Rozwiązania w sprawie finansowania faktur, które są zarządzane przez Dostawcę

Faktoring, dyskontowanie faktur oraz dyskontowanie należności – to tylko niektóre z typowych rozwiązań, które są zarządzane przez dostawców i pomagają spieniężyć niezapłacone faktury.

Faktoring: podczas faktoringu dostawca sprzedaje swoje niezapłacone faktury bankowi (firmie faktoringowej), który niezwłocznie przekazuje zaliczkę dostawcy (zazwyczaj jest to 80-90% kwoty faktury), a pozostała płatność (10-20% minus opłata za dyskonto) jest dokonywana wtedy, gdy nabywca dokona zapłaty. Zazwyczaj bank bierze na siebie odpowiedzialność za inkasację, co zmniejsza jego ryzyko i czyni cały proces bardziej efektywny. Nabywca z kolei musi potwierdzić dług wobec wierzyciela w celu zmniejszenia ryzyka.

Jeżeli płatność jest opóźniona lub w ogóle nie zostaje dokonana, wierzyciel przez regres obciąża dostawcę. Prowadzi to do zwiększonego ryzyka dla dostawcy i oznacza, że przedsiębiorstwo musi posiadać zdolność kredytową, co z kolei znaczy, że nie wszystkie firmy mogą uzyskać tego rodzaju finansowanie.

Dyskontowanie faktur: W schemacie dyskontowania faktur, dostawca składa wniosek o wypłatę zaliczki za niezapłaconą fakturę. Wierzyciel dokonuje częściowej lub pełnej płatności za fakturę na rzecz dostawcy i oczekuje zapłaty w przewidywanym terminie rozliczenia. Dostawca bierze na siebie odpowiedzialność za otrzymanie płatności, a w przypadku braku płatności, dostawca musi samodzielnie znaleźć rozwiązanie (przedłużyć okres płatności lub refinansować zobowiązania w inny sposób). Z punktu widzenia ryzyka kredytowego, dyskontowanie faktur jest zbliżone do odnawialnego limitu kredytowego dla firmy.

Zaletą metody dyskontowania faktur jest to, że nabywca nie jest zaangażowany w proces.

Finansowanie należności: W schemacie finansowania należności, dostawca sprzedaje niezapłaconą fakturę wierzycielowi, który płaci pełną kwotę (pomniejszoną o opłatę dyskontową). Prawa i obowiązki w takim przypadku zostają przeniesione na wierzyciela co oznacza, że wierzyciel jest odpowiedzialny za inkasację środków i bierze na siebie pełne ryzyko kredytowe. W przypadku braku płatności, regres nie zostaje zastosowany do dostawcy.

Ten instrument jest dostępny dla dostawców, niezależnie od ich profilu kredytowego, podczas gdy nabywcy muszą mieć dobre wskaźniki finansowe i wykazywać wiarygodną wypłacalność.

Finansowanie faktur zarządzane przez Nabywcę

Faktoring z inicjatywy nabywcy, dynamiczne dyskontowanie i faktoring odwrotny – to podstawowe rozwiązania, które są kontrolowane przez nabywców i zapewniają dostawcom dostęp do kapitału obrotowego i wydłużają terminy płatności.

Faktoring odwrotny (finansowanie zobowiązań): W systemie odwrotnego faktoringu nabywca otrzymuje kredytowanie od jednego lub kilku wierzycieli. Oprócz dostarczania danych na temat zobowiązań, nabywca zobowiązuje się również do dokonania zapłaty na rzecz wierzyciela. Takie potwierdzenie długu pozwala wierzycielowi na odzyskanie sfinansowanej kwoty, nawet w przypadku wystąpienia ryzyka dostawy.

Ponieważ ryzyko kredytowe w całości ponosi nabywca, wierzyciel może wykupić należność od dostawcy bez regresu. Dostawca ceduje należność na podmiot finansujący i otrzymuje pełną zapłatę (pomniejszoną o opłatę dyskontową). Wierzyciel bierze na siebie odpowiedzialność za otrzymanie płatności, w ten sposób dostawca może traktować fakturę jako rozliczoną. Schemat ten nie wyklucza możliwości zewnętrznego finansowania przedpłat.

Faktoring inicjowany przez nabywcę z regresem na dostawcę: W takiej hybrydowej strukturze, nabywca uzgadnia warunki kredytowe z wierzycielem i systematyzuje wymianę danych między swoim systemem księgowości a systemem wierzyciela, ale nie bierze na siebie nieodwołalnego obowiązku zapłaty. Otrzymane dane pozwalają potwierdzić należność, mogą one również obejmować różnorodne dokumenty handlowe, na przykład umowy dostawy, rachunki, faktury handlowe i tak dalej.

Podobnie jak w przypadku faktoringu klasycznego, dostawca sprzedaje swoje niezapłacone faktury wierzycielowi, który z kolei natychmiast wykonuje częściową przedpłatę na rzecz dostawcy (zwykle 90% od kwoty faktury), natomiast płatność końcowa (pozostałe 10% pomniejszone o opłatę dyskontową) jest dokonywana po rozliczeniach z nabywcą. Zazwyczaj wierzyciel bierze na siebie odpowiedzialność za odzyskanie pieniędzy, co zmniejsza jego ryzyko i czyni cały proces bardziej efektywny.

Faktoring z inicjatywy nabywcy z regresem na dostawcę jest dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy dłużnicy potrzebują zachowania pewnej przestrzeni do rozliczeń lub muszą powstrzymać się od otwierania tradycyjnych limitów kredytowych dla faktoringu. W trakcie takiej transakcji, wierzyciel obciąża regresem dostawcę, i w przypadku braku porozumienia ma możliwość odzyskać dług. Ponieważ ryzyko ostateczne ponosi dostawca – przedsiębiorstwo musi posiadać zdolność kredytową.

Dyskont dynamiczny: W przypadku dynamicznego dyskontowania, nabywca oferuje dostawcy zapłatę przed uzgodnionym terminem, w zamian za zniżkę. W tym schemacie nie jest zaangażowany zewnętrzny podmiot finansujący, co oznacza że rozwiązanie to może być stosowane w przypadku dobrej sytuacji finansowej nabywcy, który jest gotów do dokonywania takich wcześniejszych płatności.

SupplierPlus pracuje z zastosowaniem mechanizmu faktoringu odwrotnego

Charakterystyka Odroczenie płatności Faktoring odwrotny od SupplierPlus Faktoring Faktoring odwrotny (mono-bank)
Wszyscy Dostawcy mogą uzyskać finansowanie
Bez kosztów dla Nabywcy /
Przedłużenie terminów płatności bez szkody dla Dostawcy
Nadaje się do pracy z zagranicznymi dostawcami
Współpraca z różnymi bankami /
Pełna kontrola nad tym, którzy Dostawcy mogą wnioskować o finansowanie
Bez kontroli zdolności kredytowej Dostawców
/ Zależy od konkretnej struktury finansowej

Używamy plików cookie, aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej. Kontynuując przeglądanie naszej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dla lepszej interakcji z SupplierPlus korzystaj z przeglądarki Chrome. Pobierz tutaj Kontynuować cookies .

Aby uzyskać lepsze wrażenia z SupplierPlus, użyj przeglądarki Chrome.

Pobierz tutaj